Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej firmy. Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe Klientów.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski z siedzibą w Boguszycach 126, 56-400 Oleśnica, tel. 601-872-666, email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

1. Firma Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski gromadzi dane klientów lub potencjalnych klientów na różnych etapach współpracy, w szczególności:

a) podczas kontaktu klienta lub potencjalnego klienta z Administratorem (telefonicznie, mailowo, osobiście)

b) podczas zlecania i wykonywania usługi geodezyjnej,

c) podczas zlecania obsługi wyboru i zakupu projektu architektonicznego,

d) podczas zlecania kompletacji dokumentacji związanej z rozpoczęciem budowy.

2. Firma Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski przetwarza następujące dane, w tym dane osobowe Klientów i potencjalnych klientów: imię, nazwisko, adres do korespondencji, dane do wystawienia faktury sprzedaży, adres e-mail, nr telefonu, dane zawarte w dokumentach i plikach udostępnionych z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz inne dane przekazane dobrowolnie przez klienta w celu realizacji usługi.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji świadczonych usług geodezyjnych, zakupu projektu architektonicznego oraz dokumentacji związanej z rozpoczęciem budowy.

2. Dane osobowe klientów lub potencjalnych klientów mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora.

3. Za Państwa zgodą dane osobowe mogą być przekazywane urzędom administracji samorządowej, dostawcom mediów, podmiotom z branży projektowej i finansowej celem wykonania usług związanych z gromadzeniem dokumentacji i realizacją procesu budowlanego.

4. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. Klient lub potencjalny klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez firmę Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).

6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych przez firmę Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają firmy, które pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, biuro rachunkowe, a także te, które świadczą usługi pocztowe. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

2. Wszyscy nasi pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:

a) realizacją usług geodezyjnych oraz kompletacji dokumentacji związanej z rozpoczęciem budowy – do czasu poinformowania nas przez Państwa o zakończenia procesu budowlanego i pozytywnego odbioru inwestycji, nie mniej niż przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wykonano usługę;

b) zakupem projektu architektonicznego – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;

c) działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa Państwu przysługują?

1. Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., CSV),

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),

f) usunięcia danych osobowych.

2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych* (https://giodo.gov.pl/pl/493).

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki na swojej stronie internetowej.